Know Us Better

Tentang

Sejarah MI Muhammadiyah Moga

MI Muhammadiyah Banyumudal adalah lembaga pendidikan formal dibawah pimpinan cabang Muhammadiyah Moga. Kami hadir sebagai solusi para orangtua/wali murid yang mengharapkan pendidikan modern yang mengedepankan akhlaq, adab dan prestasi untuk anak-anaknya.

MI Muhammadiyah selalu berinovasi melalui pendekatan-pendekatan saintifik dalam memberikan pelayanan pendidikan yang modern melalui sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang profesional. Dengan tulus Fastabiqul Khairat kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk anak didik kami.

Sejarah

Didirikan pada tahun 1987 oleh keluarga besar H. Muhammad Ghozie Achid. Dengan semangat dakwah menyebarkan ilmu agama melalui pendidikan, H. Muhammad Ghozie Achid menghibahkan sebidang tanah dan menyiapkan pembangunan awal MI Muhammadiyah Banyumudal. 

Filosofi

Mengemban misi dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid, berasaskan Islam, bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud ikhtiar menyebarluaskan Islam yang bercorak rahmatan lil-‘alamin.

Kini

Saat ini MI Muhammadiya Banyumudal telah berkembang sangat pesat, menjadi pilihan utama orangtua/walimurid yang mengharapkan pendidikan modern yang mengedepankan akhlak, agama, dan prestasi. MI Muhammadiyah telah mendapatkan Akreditasi A (sangat memuaskan) dalam memberikan pelayanan pendidikan secara formal. Secara prestasi MI Muhammadiyah telah mendapatkan juara pada peringkat terbaik saat diadakan lomba didalam maupun diluar kota.

PENGAJAR

Tenaga dan Kependidikan MI Muhammadiyah adalah mereka yang profesional, berpengalaman, dan berintelektual.

Lulusan

Banyak lulusan MI Muhammadiyah Banyumudal yang melanjutkan sekolahnya di sekolah-sekolah negeri atau swasta ternama di dalam maupun luar kota. MI Muhammadiyah menargetkan kepada siswa dan siswinya hafal juz 30 sebagai syarat kelulusan madrasah. 

Powerful Alumni

Ada ratusan alumni MI Muhammadiyah yang tergabung dalam Forum Alumni MI Muhammadiyah Moga yang dengan setia terus mendukung segala jenis perkembangan MI Muhammadiyah. Saat ini, alumni Mi Muhammadiyah Moga telah mendapatkan kesuksesannya. Beberapa menjadi aktifis, politikuus, pejabat, dan dokter.